Khóa học này được biên tập từ nguồn dữ liệu sau:

  1. Loạt bài giảng về R của GS. Nguyễn Văn Tuấn trên Youtube [1]
  2. Vài bài giảng mà tôi thu âm trong lớp học trực tiếp với anh Nguyễn Văn Tuấn (tôi đã xin phép được chia sẻ một cách có chọn lọc các bài thu âm này. Bất cứ lúc nào các bài này có thể gỡ xuống nếu có ý kiến của anh Tuấn. Mong các bạn thông cảm)

Các hỗ trợ khác:

Để cho bài học được hiệu quả hơn thi tôi đang thử nghiệm vài công nghệ nhỏ về học tập trực tuyến để giúp các bạn tương tác trong lúc học video. Ví dụ: có vài câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn ôn bài trong lúc xem video.

Nội dung khóa học:

Danh sách bài giảng Video

Bài giảng

Nội dung

Bài giảng

Nội dung

Bài giảng

Nội dung

Bài giảng

Nội dung

1

Giới thiệu R

13

Kiểm định Wilocoxon

25

Phân tích phương sai phi tham số

37

Đánh giá tầm quan trọng trong mô hình hồi qui tuyến tính

2

Giao diện và tương tác

14

Phương pháp kiểm định hoán vị

26

Mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai

38

Chọn mô hình (model selection) trong phân tích hồi qui tuyến tính đa biến

3

Cách đọc ASCII file

15

Kiểm định 2 biến nhị phân

27

Giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương

39

Chọn mô hình hồi qui tuyến tính bằng phương pháp Bayes

4

Cách đọc Excel file

16

Thông số trong biểu đồ

28

Kiểm định Ki bình thương (Chi square)

40

Giới thiệu mô hình hồi qui logistic 1: Odds ratio

5

Biên tập dữ liệu (1)

17

Biểu đồ hộp (box plot)

29

Hệ số tương quan

41

Mô hình hồi qui logistic

6

Biên tập dữ liệu (2)

18

Biểu đồ sai số chuẩn

30

Hồi qui tuyến tính: giới thiệu

42

Diễn giải kết quả phân tích hồi qui logistic

7

Biên tập dữ liệu (3)

19

Biểu đồ thanh và phân bố

31

Hồi qui tuyến tính: phân tích phương sai

43

Đánh giá mô hình hồi qui logistic

8

Phân tích mô tả biến liên tục

20

Biểu đồ tương quan đa biến

32

Phân tích dao động dư

44

Các “thước đo” mô hình hồi qui logistic

9

Phân tích mô tả biến phân nhóm

21

Tỉ số nguy cơ (risk ratio)

33

Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

45

Mô hình hồi qui logistic đa biến

10

T-test (1)

22

Tỉ số odss (odds ratio)

34

Hồi qui tuyến tính đa biến (ước tính)

46

Phương pháp tìm mô hình hồi qui logistic tối ưu

11

T-test (2)

23

Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)

35

Ảnh hưởng tương tác trong mô hình hồi qui tuyến tính

47

Đánh giá độ phân định (discrimination) mô hình tiên lượng

 

Ghi chú:

[1] Link: https://www.youtube.com/user/drnguyenvtuan/videos

  • Loading