Chào mừng bạn đến phần thử thách lập trình Java

Kết thúc phần này bạn sẽ biết được các yêu cầu về Code sạch trong Java

Bắt đầu

Thử thách #1

Hãy viết một class MyBigNumber có một method String sum(String s1, String s2) tính tổng của 2 số s1 và s2.
Trong đó s1 và s2 chỉ chứa các kí số '0'...'9'.
Kết quả của method trả lại là String có nội dung là tổng của s1 và s2.
Ví dụ: sum("123", "4") sẽ trả lại kết quả là "127".

Yêu cầu chương trình thực hiện thuật toán cộng từng kí tự (hoặc kí số) từ phải sang trái (cộng hàng đơn vị, rồi cộng hàng chục, v.v...) của 2 chuỗi giống như các bạn học sinh đã làm khi học phép toán cộng.
Không được sử dùng các method để chuyển đổi từ chữ sang số như: Integer.getInteger(), Integer.parseInt() hoặc các method tương tự chuyển chuỗi thành số có sẵn trong JDK.
Trường hợp bất khả kháng, cho phép bạn gọi method nào đó để chuyển một kí tự (char) thành 1 kí số (digit) và bài làm sẽ bị trừ 2 điểm (trên số điểm tối đa là 10).

Chỉ tập trung code với giả định là s1 và s2 truyền vào hợp lệ (đừng mất thời gian kiểm tra lỗi), không cần phải viết method main, không cần phải viết phần nhập liệu.

Bạn cũng có thể code bằng các ngôn ngữ lập trình khác như C/C++, C#. Tuy nhiên hãy chú ý không được dùng các hàm/phương thức có chức năng chuyển đổi chuỗi thành số.
Có thể chấp nhận hàm chuyển đổi một kí tự thành một kí số nhưng sẽ bị trừ bớt điểm như ghi chú ở trên.

Bấm nút Hoàn thành để nộp bài.

Bấm nút Đánh giá, Biên dịch để yêu cầu Đánh giá mã nguồn và Biên dịch.

--- Hết ---

Write a class named: MyBigNumber which has a method named: String sum(String s1, String s2) computes the sum of s1 and s2 as integers.
S1 and s2 contain numbers from ‘0’ to ‘9’
The method will return the sum of s1 and s2
Ex: sum(“123”, “4”) will return “127”
The program requires an algorithm that implements the addition of two strings in order right to left as what the students learned the addition calculation.
You are not allowed to use these primitive type conversion methods: Integer.getInteger(), Integer.parseInt() or the similar methods perform casting from a string into number in JDK.

You can use the built in method in JDK to cast a char into a digit but your total score will be minus 2 points (Maximum core is 10 points).
Only focus on coding with an assumption that s1 and s2 are passed legally. Don't code method main. Don't code the input.
You can using other programming languages such as C/C++, C#. However, please don't use built-in functions for method to convert a string to number.
Using a built-on function to convert a character to a digi can be accepted. But your score will be minus as mentioned above.

Click button Complete to submit the challenge.

Click buttons Review, Compile to request perform coding reviewing, compiling.

--- The end ---
  Thử thách bạn bè