Giới thiệu nguồn lực Lập Trình Viên

Chia sẻ, giới thiệu Lập trình viên cho Doanh Nghiệp

Technical Leader - 7 năm kinh nghiệm (Dữ liệu mẫu)